Disclaimer

Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van deze website.
Pavimento projektinrichting probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden: 
Pavimento projektinrichting behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen oordeel te wijzigen, aan te passen, delen van bepalingen of bepalingen in hun geheel toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden effectief zodra ze op de site zijn aangebracht; om deze reden verdient het aanbeveling, de site regelmatig te bezoeken om de alsdan voor u geldende gebruiksvoorwaarden te lezen. Indien u na het aanbrengen van wijzigingen gebruik blijft maken van de site, wordt u geacht akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Teksten en tarieven op de site:
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Persoonsgegevens:
Wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we dit bij wet verplicht worden door een overheidsinstantie.

Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site:
Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van deze website, verboden een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Pavimento projektinrichting wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.
Pavimento projektinrichting is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf pavimento.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Kleuren:
De werkelijke kleuren van de producten kunnen afwijken van de kleuren van de voorbeelden of van de kleuren zoals die op het scherm worden afgebeeld.
Pavimento projektinrichting kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor deze verschillen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen op telefoonnummer 078 6540718.

Reacties zijn gesloten.